Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện - thông tin trong không gian phát triển mới

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Tác giả phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Thư viện-Thông tin hiện nay tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết phải nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin. Bài viết cũng đưa ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm góp phần giải “bài toán” chất lượng đào tạo nguồn nhân lực TV-TT nói riêng, cũng như thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam nói chung.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP