Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Vũ Bích Ngân

Tóm tắt


Tác giả phân tích vai trò, tầm quan trọng của các thư viện đại học trong việc phục vụ, đáp ứng nhu cầu tin của các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên; nhấn mạnh thực trạng, ưu điểm, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực cán bộ, nguồn lực thông tin, phương thức phục vụ,…tại các thư viện đại học hiện nay, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới và phát triển thư viện đại học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP