Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Viêm

Tóm tắt


Bài viết đưa ra những luận điểm cơ bản về văn hóa đọc, các yếu tố cấu thành, phát triển văn hóa đọc nói chung. Phát triển văn hóa đọc cũng chính là phát triển thói quan đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc cho mọi thành viên trong xã hội. Tác giả cũng đi sâu phân tích những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế và các giải pháp hữu hiệu trong việc phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP