Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo

Trần Mạnh Tuấn

Tóm tắt


Dịch vụ tham khảo tại các thư viện và cơ quan thông tin được quan tâm nghiên cứu và phát triển trong những năm gần đây. Tuy nhiên dịch vụ này vẫn chưa được phát triển rộng rãi và hiệu quả. Với bài viết này, tác giả mong muốn đưa đến cho người đọc, đặc biệt là các cán bộ làm công tác thư viện những thông tin khái lược về dịch vụ tham khảo, nội dung cơ bản của dịch vụ tham khảo, các công việc chuẩn bị và điều kiện cần thiết để tiến hành, các loại hình dịch vụ tham khảo, trong đó có dịch vụ tham khảo số…nhằm phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn dịch vụ này tại các thư viện và trung tâm thông tin trong cả nước.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP