Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Nguyễn Trọng Phượng

Tóm tắt


Tác giả gợi mở một số định hướng cho việc xây dựng và phát triển vốn tài liệu, mở rộng quy mô và cách thức phụ vụ bạn đọc, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin-thư mục, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sách, ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa hoạt động thư viện...tại các thư viện cấp huyện; đồng thời đưa ra những giải pháp và kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện  nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như vị thế xã hội của thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP