Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông

Dương Thị Vân

Tóm tắt


Tác giả khằng định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của thư viện trường phổ thông trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong các thư viện trường phổ thông; Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; .... Bài viết đã cung cấp những thống kê chi tiết về số lượng trường phổ thông có thư viện và cán bộ thư viện chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở các trường phổ thông trên cả nước năm học 2006-2007. Đề xuất các kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thư viện, phát triển nguồn nhân lực cả về chất và lượng trong hệ thống thư viện trường phổ thông ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP